Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stericlean Volendam
Vennootschap onder firma Stericlean Volendam (hierna: Stericlean Volendam) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59827904 en is gevestigd aan de Leendert Spaanderlaan 43 (1132BP) te Volendam.
Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Stericlean Volendam.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de Diensten die Stericlean Volendam aanbiedt, zijn allround schoonmaakwerkzaamheden, zoals onder andere het reinigen van dakkapellen en dakgoten, verwijderen van groene aanslag, gevelreiniging, glasbewassing, vloeronderhoud en algemene schoonmaakwerkzaamheden in kantoren en winkelpanden.
 6. Aannemer Stericlean Volendam die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren
 7. Hulpmiddelen: De Hulpmiddelen ten behoeve van de Werkzaamheden door Aannemer ingezette middelen zoals reinigingsmiddelen en materialen, hoogwerkers, bedrijfsmiddelen en machines etc.
 8. Object: het door Opdrachtgever aangewezen pand, schip, bus, sanitair waarvoor Stericlean Volendam de Werkzaamheden uitvoert.
 9. Opdrachtgever: de Consument die of het Bedrijf dat Stericlean Volendam heeft aangesteld, projecten aan Stericlean Volendam heeft verleend voor Diensten die door Stericlean Volendam worden uitgevoerd, of waaraan Stericlean Volendam een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 10. Producten: Reinigingsmiddelen, apparatuur, machines, installaties, (sanitaire) gebruiksartikelen etc. welke verband houden met de Diensten in de meest brede zin van het woord en verkocht of verhuurd worden aan Opdrachtgever.
 11. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Stericlean Volendam tot het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden, alsmede ieder schoonmaakcontract, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 12. Werkzaamheden: wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over werkzaamheden, wordt er gedoeld op de schoonmaakwerkzaamheden alsmede aanverwante werkzaamheden in de breedste zin van het woord.
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 2 van 12 – Stericlean Volendam
  Artikel 2 – Toepasselijkheid
 13. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Stericlean Volendam, elke Overeenkomst tussen Stericlean Volendam en Opdrachtgever en op elke dienst die door Stericlean Volendam wordt aangeboden.
 14. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stericlean Volendam aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 15. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Stericlean Volendam is overeengekomen.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 17. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 18. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 19. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 20. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 21. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  Artikel 3 – Het Aanbod
 22. Alle door Stericlean Volendam gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 23. Stericlean Volendam is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Stericlean Volendam het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Stericlean Volendam gegronde reden te weigeren.
 24. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 25. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 26. Termijnen in het Aanbod van Stericlean Volendam zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 3 van 12 – Stericlean Volendam
  Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
 27. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Stericlean Volendam heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 28. Stericlean Volendam is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 29. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 30. Elke Overeenkomst die met Stericlean Volendam wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Stericlean Volendam wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Stericlean Volendam is verbonden.
 31. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 32. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Stericlean Volendam met instemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening en Opdrachtgever door middel van deze instemming afziet van haar herroepingsrecht.
 33. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
  Artikel 5 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst
 34. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 35. Na afloop van de Overeenkomst wordt deze stilzwijgend met dezelfde periode verlengd, tenzij anders overeengekomen.
 36. Opdrachtgever kan de Overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving aan Stericlean Volendam beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Indien de Overeenkomst nog geen maand heeft geduurd, geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn geldt tevens indien de Werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd door bijvoorbeeld verhuizing, verkoop van het Object of andere aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
 37. De opzegtermijn vangt aan op het moment dat de opzegging door de andere partij ontvangen is. Stericlean Volendam zal bij opzegging zijdens Opdrachtgever, deze opzegging schriftelijk bevestigen.
 38. Zowel Opdrachtgever als Stericlean Volendam kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 4 van 12 – Stericlean Volendam
 39. Zowel Opdrachtgever als Stericlean Volendam kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Stericlean Volendam nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 40. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Stericlean Volendam ten tijde van de ontbinding reeds (schoonmaak)werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 41. Ingeval van annulering van een reeds bevestigde losse afspraak binnen 48 uur voor aanvang van de Werkzaamheden, is Opdrachtgever verplicht de volledige kosten te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
  Artikel 6 – Uitvoering van de Werkzaamheden
 42. Stericlean Volendam zal zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Stericlean Volendam staat in voor een professionele dienstverlening.
 43. De omvang en de reikwijdte van de Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de Werkzaamheden zoals vastgelegd in de offerte dan wel de opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het kader van de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en binnen de richtlijnen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie).
 44. De Werkzaamheden worden uitgevoerd op de dagen en tijden waarop volgens de meest recente cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf geen toeslag voor bijzondere uren van toepassing is. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijden, wordt hiervoor een toeslag in rekening gebracht conform de cao, tenzij anders overeengekomen.
 45. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Stericlean Volendam aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd.
 46. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Stericlean Volendam niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Stericlean Volendam, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 47. Stericlean Volendam is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 48. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Stericlean Volendam of tijdens de uitvoering hindering ondervindt in verband met een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever of diens werknemers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen sprake is van vertraging, heeft Stericlean Volendam recht
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 5 van 12 – Stericlean Volendam
  op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen niet voor vergoeding in aanmerking en komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever
 49. Opdrachtgever is verplicht alle door Stericlean Volendam verzochte informatie in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer). Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Stericlean Volendam niet in staat is alle overeengekomen Werkzaamheden tijdig en volledig uit te voeren. Stericlean Volendam is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 50. Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat:
  a. Garderobe-, sanitaire en overige voorzieningen aanwezig zijn waar Stericlean Volendam gedurende de Overeenkomst gebruik van kan maken. Indien ten gevolge van het gebruik van de garderobe schade, diefstal of vermissing optreedt van zaken van Stericlean Volendam komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt;
  b. Stericlean Volendam op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever;
  c. Stericlean Volendam op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (conform de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, Arbowet en binnen de richtlijnen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)). Bij gebreke hiervan is Stericlean Volendam gerechtigd de werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade;
  d. De door Opdrachtgever ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Stericlean Volendam geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de werkzaamheden;
  e. Stericlean Volendam tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor de opslag en/of afvoer van Hulp- en reinigingsmiddelen, zoals werkkasten welke bij voorkeur afsluitbaar zijn en voorbehouden aan Stericlean Volendam;
  f. Opdrachtgever zal Stericlean Volendam de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging van welke aard dan ook, in de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.
  g. Indien overeengekomen dat Werkzaamheden op hoogte dienen te worden verricht (zoals glazenbewassingswerkzaamheden) Stericlean Volendam tijdig beschikt over eventueel benodigde ladder, steigers, rand- en valbeveiliging.
  h. Op de werklocatie dienen de door Stericlean Volendam ingeschakelde derden in redelijkheid in de gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Stericlean Volendam gerekend worden.
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 6 van 12 – Stericlean Volendam
 51. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Stericlean Volendam gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  Artikel 8 – Hulpmiddelen
 52. Stericlean Volendam is vrij in haar keuze van Hulpmiddelen. Alle Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 53. De Hulpmiddelen blijven eigendom van Stericlean Volendam tenzij anders is overeengekomen.
 54. Opdrachtgever is gehouden om er op eerste verzoek van Stericlean Volendam eraan mee te werken dat Stericlean Volendam de genoemde Hulpmiddelen terug kan nemen. Opdrachtgever doet daarom bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot deze Hulpmiddelen en zal geen beslag doen/laten leggen op de Hulpmiddelen.
  Artikel 9 – Overnameverbod
  Het is Opdrachtgever verboden om tijdens de duur van de Overeenkomst en zes maanden na het eindigen van de overeenkomst (ex)personeel en/of ingeschakelde derden van Stericlean Volendam te benaderen voor dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden.
  Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden (meerwerk) en wijzigingen
 55. Geringe afwijkingen van de overeengekomen Werkzaamheden zullen indien deze naar inzicht van Stericlean Volendam noodzakelijk zijn of door Opdrachtgever worden gewenst, in beginsel kosteloos worden uitgevoerd, tenzij de omvang van de Overeenkomst zodanig of voor langere duur dient te worden gewijzigd. In een dergelijk geval, is is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Stericlean Volendam is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 56. Indien Opdrachtgever de inhoud of omvang van de Overeenkomst met inbegrip van de overeengekomen Werkzaamheden, treden partijen in overleg. De overeengekomen wijzigingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien naar inzicht van Stericlean Volendam noodzakelijk wordt de oorspronkelijke opdrachtbevestiging aangepast. Opdrachtgever dient deze aangevulde opdrachtbevestiging opnieuw te ondertekenen, waarna deze een onverbrekelijk geheel vormt met de Overeenkomst.
 57. Alle benodigde Hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij het Aanbod inbegrepen, tenzij Opdrachtgever verlangt dat de Werkzaamheden met behulp van speciale hulp- en reinigingsmiddelen worden uitgevoerd. Opdrachtgever is gehouden om de hiervoor door Stericlean Volendam gemaakte kosten te voldoen.
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 7 van 12 – Stericlean Volendam
  Artikel 11 – Prijzen en betaling
 58. Alle prijzen zijn gebaseerd op de door partijen overeengekomen Werkzaamheden en zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 59. Stericlean Volendam voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief is in beginsel inclusief kosten voor hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij expliciet anders overeengekomen. Indien overeengekomen dat het uurtarief de prijs exclusief de kosten voor hulp- en reinigingsmiddelen bedraagt, worden de kosten van de daadwerkelijk gebruikte zaken apart aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten volledig te vergoeden, welke zijn berekend op basis van nacalculatie. De kosten van de werkzaamheden worden maandelijks gefactureerd.
 60. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders overeengekomen.
 61. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Stericlean Volendam haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 62. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Werkzaamheden.
 63. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 64. Indien Stericlean Volendam gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever kan Stericlean Volendam op eerste verzoek, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, verlangen dat Opdrachtgever een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet dan wel genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenis. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Stericlean Volendam opeisbare doorlopende bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
 65. Prijswijzigingen die buiten de macht van Stericlean Volendam worden veroorzaakt ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving of wijzigingen in de geldende cao worden aan Opdrachtgever doorberekend. Stericlean Volendam is slechts gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 66. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Stericlean Volendam.
 67. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 8 van 12 – Stericlean Volendam
  Artikel 12 – Incassobeleid
 68. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 69. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Stericlean Volendam zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 70. Indien Stericlean Volendam meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud Producten
 71. Wanneer Stericlean Volendam Producten aan Opdrachtgever verkoopt, behoudt Stericlean Volendam zich de eigendom van deze Producten voor totdat deze Producten zijn betaald, en alle overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Stericlean Volendam op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen zijn voldaan.
 72. Opdrachtgever is vanwege het eigendomsvoorbehoud gehouden om de Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Aannemer te bewaren.
 73. Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag zij de Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Opdrachtgever ook niet toegestaan de Producten door te verkopen tenzij dit in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf gebruikelijk is.
 74. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis of indien Stericlean Volendam goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal schieten, ook in de gevallen als bedoeld in artikel 6:80 BW, is Stericlean Volendam, onverminderd haar overige rechten, bevoegd onmiddellijke afgifte te vorderen van de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten. Hiertoe verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Stericlean Volendam op ieder gewenst tijdstip alle relevante gegevens uit de administratie zal verschaffen. Tevens verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek Stericlean Volendam de toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde Stericlean Volendam te laten verifiëren of de Producten nog aanwezig zijn in de voorraad van Opdrachtgever teneinde deze mee te nemen dan wel deze over te dragen in eigendom en er een eerste stil pandrecht op te vestigen.
 75. Na afgifte van de Producten zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de Producten op dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Stericlean Volendam. 6. Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door Opdrachtgever, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Stericlean Volendam zonder dat rechterlijke
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 9 van 12 – Stericlean Volendam
  tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
 76. Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen op de Producten.
  Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
  Indien Stericlean Volendam bij de uitvoering van de Werkzaamheden in aanraking komt met (persoons)gegevens of andere vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever gaat zij hier zorgvuldig mee en zal deze slechts conform de geldende normen en voor zover noodzakelijk bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruiken. Stericlean Volendam legt deze verplichting tevens op aan de door haar ingeschakelde derde, doch staat zij niet in voor het handelen van deze derden.
  Artikel 15 – Opschorting en ontbinding
 77. Stericlean Volendam, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. Stericlean Volendam, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is; d. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Stericlean Volendam kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Stericlean Volendam kan worden gevergd; f. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is aangevraagd, aan Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest; g. Het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd; h. Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt;
 78. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Stericlean Volendam gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
 79. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Stericlean Volendam, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Stericlean Volendam zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten.
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 10 van 12 – Stericlean Volendam
  Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
  Artikel 16 – Overmacht
 80. Stericlean Volendam is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 81. Onder overmacht aan de zijde van Stericlean Volendam wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Stericlean Volendam, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Stericlean Volendam zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Stericlean Volendam of de door haar ingeschakelde derden, (vii) brand, (viii) waterschade en (ix) overige situaties die naar het oordeel van Stericlean Volendam buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 82. Indien in geval van overmacht zijdens Opdrachtgever Stericlean Volendam voor een duur langer dan 5 maanden niet in staat is de overeengekomen Werkzaamheden op de overeengekomen wijze, tijden en data te verrichten, treden partijen in overleg en zal de Overeenkomst voor zover noodzakelijk worden aangepast.
 83. Indien Opdrachtgever zelf maatregelen treft waardoor Stericlean Volendam de werkzaamheden (tijdelijk) niet, of niet volledig kan uitvoeren of waardoor de werkzaamheden niet zinvol zijn, dan geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
  Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid
 84. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Stericlean Volendam alleen geacht te bestaan indien Stericlean Volendam dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 85. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Stericlean Volendam, is Stericlean Volendam uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Stericlean Volendam binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Stericlean Volendam deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Stericlean Volendam in staat is om adequaat te reageren.
 86. Indien het verrichten van Diensten door Stericlean Volendam leidt tot aansprakelijkheid van Stericlean Volendam, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Stericlean Volendam. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 11 van 12 – Stericlean Volendam
  herstel. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
 87. Stericlean Volendam sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Stericlean Volendam is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 88. Stericlean Volendam is niet aansprakelijk voor reeds bestaande schade (krassen etc.) die door de Werkzaamheden zichtbaar worden.
 89. Stericlean Volendam is nimmer aansprakelijk indien door het uitvoeren van de Werkzaamheden waterschade ontstaat doordat het schoon te maken object aan problemen onderhevig is die voor aanvang van de Werkzaamheden niet vastgesteld kunnen worden door Stericlean Volendam. Onder problemen wordt onder andere verstaan slecht voegwerk, reeds bestaande lekkages, ondeugdelijke dakpannen etc.
 90. Stericlean Volendam is niet aansprakelijk indien er incidenten en/of ongelukken plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever met als gevolg enig (lichamelijk) letsel bij Opdrachtgever of aanwezige derden die zich ten tijde van de Werkzaamheden op dezelfde locatie bevinden.
 91. Indien Opdrachtgever Stericlean Volendam voorziet van specifieke hulp- en reinigingsmiddelen komt alle schade door het gebruik van deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 92. Indien Opdrachtgever wenst dat Stericlean Volendam de locatie van Opdrachtgever afsluit, maakt Stericlean Volendam gebruik van de door Opdrachtgever verstrekte sleutels en/of codes. Voor alle schade voortvloeiende uit het kwijtraken van de verstrekte sleutels is Stericlean Volendam niet aansprakelijk. Partijen zullen een aanvullende sleutelovereenkomst tekenen en als bijlage hechten aan de offerte.
 93. Indien Stericlean Volendam op verzoek van Opdrachtgever het alarm dient in- of uit te schakelen voor en na het uitvoeren van de Werkzaamheden behoort dit niet tot de verplichtingen van Stericlean Volendam zoals voortvloeiend uit de Overeenkomst. Het in- en uitschakelen van een alarm of beveiligingsinstallatie maakt derhalve geen deel uit van de Overeenkomst. Indien het in- of uitschakelen onverhoopt niet of niet volledig juist wordt uitgevoerd, is Stericlean Volendam hiervoor nimmer aansprakelijk.
 94. Stericlean Volendam staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Stericlean Volendam verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 95. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Stericlean Volendam vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Stericlean Volendam binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Stericlean Volendam.
  Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie
 96. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Stericlean Volendam verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden
  Final – Algemene Voorwaarden – 24 maart 2022
  Pagina 12 van 12 – Stericlean Volendam
  heeft verkregen en welke aan Stericlean Volendam zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 97. Opdrachtgever vrijwaart Stericlean Volendam van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 98. Opdrachtgever vrijwaart Stericlean Volendam van alle aanspraken van medewerkers van Opdrachtgever voor schade ten gevolge van de Werkzaamheden van Stericlean Volendam, behoudens opzet of grove schuld zijdens Stericlean Volendam.
  Artikel 19 – Klachten
 99. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Stericlean Volendam of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 dagen na factuurdatum na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@stericlean.nl met als onderwerp “Klacht”.
 100. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Stericlean Volendam de klacht in behandeling kunnen nemen.
 101. Stericlean Volendam zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 102. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
  Artikel 20 – Toepasselijk recht
 103. Op de rechtsverhouding tussen Stericlean Volendam en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 104. Stericlean Volendam heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 105. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 106. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Stericlean Volendam en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Noord-Holland, Zaanstad tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
  Volendam, 24 maart 2022.